Kodeks Etyczny

Opracowaliśmy własny kodeks etyczny

Kodeks etyczny ma na celu wykształcenie w pracownikach świadomości tego, jakie postępowanie jest właściwe i pożądane w relacjach z klientami i stronami trzecimi.

Każdy pracownik odbywa roczne szkolenie w zakresie etyki zawodowej, a ponadto otrzymuje własny egzemplarz kodeksu oraz musi podpisać oświadczenie, w którym zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Za kodeks etyczny odpowiedzialny jest dyrektor ds. personalnych. Firma przeprowadza szkolenia, dostarcza informacje i wspiera proces wdrażania kodeksu etycznego. Każde naruszenie kodeksu etycznego jest dokładnie analizowane przez dyrektora ds. personalnych.

Zasady etyczne

 • Szacunek dla współpracowników

  Szanujemy prawa wszystkich pracowników. Traktujemy siebie nawzajem godnie i z należyty szacunkiem. Z pełnym zaangażowaniem dbamy o to, by zapewnić naszym pracownikom miejsce pracy wolne od jakichkolwiek form dyskryminacji: ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny, poglądy polityczne czy przynależność do związków zawodowych. Troszczymy się o bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników.

 • BHP

  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.

  Ponadto wszystkie działania firmy mają na względzie dobro środowiska naturalnego.

 • Zadowolenie klienta

  W relacjach z klientami odznaczamy się uczciwością i rzetelnością. Jednocześnie stosujemy system zgłaszania skarg przez klientów, aby móc niezwłocznie naprawić ewentualne uchybienia.

 • Konkurencja

  Wyznajemy zasadę uczciwej konkurencji wolnorynkowej poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów i usług dla naszych klientów.

 • Zgodność z prawem i etyka zawodowa

  Prowadzimy naszą działalność w pełnej zgodzie z obowiązującym prawem. Nasz kodeks etyczny opiera się na fundamentach zaufania i szacunku. Nie przyjmujemy prezentów, łapówek i innych korzyści. Jesteśmy uczciwi wobec pracowników, klientów, dostawców oraz władz państwowych.

 • Poufność i zasoby firmy

  Nie ujawniamy informacji poufnych bez uzasadnionego powodu i odpowiedniej zgody. Wszyscy pracownicy, których obowiązki wymagają kontaktu z informacjami poufnymi, muszą chronić takie informacje i nie mogą ich ujawniać, chyba że zostali do tego wyraźnie upoważnieni lub jest to niezbędne w celu wypełnienia określonego zadania. Do informacji poufnych zalicza się niepubliczne informacje dotyczące osób oraz innych firm, wyceny, dane kontaktowe klienta, dane finansowe firmy, informacje o procesie produkcji, informacje dotyczące wynagrodzeń, przywilejów oraz dane pracowników, w tym m.in. historia zatrudnienia, kwalifikacje, świadczenia socjalne, staż pracy, ocena pracy oraz sprawowanie.

Zarządzanie jakością

System zarządzania

Nasza firma stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

Pierwszy certyfikat jakości otrzymaliśmy w 1998 roku, a certyfikat środowiskowy w roku 2004. Obecnie dysponujemy certyfikatami jakości i certyfikatami środowiskowymi przyznanymi przez firmę TUV NORD. Certyfikowanym normom zarządzania podlega cała nasza produkcja. System jest stale udoskonalany zgodnie z wytycznymi ISO.

Naszym celem w 2013 roku jest uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO/TS 16949:2009 dla opon do samochodów osobowych i dostawczych.

Poniżej przedstawiono kluczowe daty w rozwoju systemu zarządzania w firmie:

Listopad 1998 ISO 9001 Norma z 1994 r.
Marzec 2004 ISO 9001 Norma z 2000 r.
Maj 2004 ISO 14001 Norma z 2004 r.
Marzec 2010 ISO 9001 Norma z 2008 r.
Lipiec 2010 ISO 14001 Norma z 2009 r.

Zarządzanie przez cele

Aby realizować wizję naszej firmy stosujemy strategie zarządzania przez cele i analizę SWOT. Zależy nam na określaniu mierzalnych celów i przejrzystych planów. Badamy wydajność wszystkich procesów i analizujemy ich wyniki w celu ciągłego doskonalenia w ramach cyklu PDCA.

Strategie krótkoterminowe

 • Zwiększanie udziału w rynku
 • Zwiększanie oferty produktowej
 • Poprawa wydajności procesów
 • Zarządzanie zyskiem i kosztami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Przestrzeganie norm UE
 • Stałe inwestowanie w rozwój nowej technologii
 • Udoskonalanie zarządzania zasobami ludzkimi, budowanie współpracy przemysłowej oraz rozwijanie odpowiedzialności społecznej firmy
 • Polityka zarządzania

  Chcemy być postrzegani jako firma, która,

  • Daje wzorowy przykład realizacji wspólnych celów
  • Osiąga wyniki, z których zadowoleni są wszyscy interesariusze
  • Zapewnia trwałą wartość dla klienta
  • Zarządza organizacją poprzez spójny system, procesy i analizę danych
  • Nieustannie się rozwija, poszukuje nowych możliwości oraz wdraża innowacje,
  • Ceni swoich partnerów i dba o stałą, owocną współpracę
  • Zapewnia jak największy udział pracowników w życiu i rozwoju firmy,

  Ma na uwadze oczekiwania społeczeństwa, rozumie je i potrafi im sprostać, stosując przejrzyste i jasno określone zasady etyki zawodowej.

 • Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

  Jesteśmy firmą nastawioną na potrzeby klienta i dbającą o dobro pracowników oraz o środowisko naturalne;

  W naszych działaniach stosujemy się do wymogów prawa, przepisów i norm dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

  Zintegrowany system zarządzania pomaga nam;

  • Zapewnić naszym pracownikom zdrowe, bezpieczne i czyste środowisko pracy,
  • Ograniczyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego i zmniejszyć ilość generowanych odpadów,
  • Stosować technologię, która spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości,
  • Korzystać z surowców bez niepotrzebnego zanieczyszczania środowiska i zbędnego ryzyka,
  • Wydajnie wykorzystywać globalne zasoby,
  • Być przygotowanym na ewentualne zagrożenia,
  • Opracować, produkować i przedstawiać produkty w pełni odpowiadające obecnym i przyszłym oczekiwaniom naszych klientów,
  • Rozwijać i udoskonalać systemy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz kontroli jakości przy aktywnym udziale naszych pracowników,
  • Wymagać od naszych partnerów i dostawców stosowania polityki zintegrowanego systemu zarządzania.

Homologacja

Regulacje prawne

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1222/2009

  Rozporządzenie dotyczące etykietowania opon. Rozporządzenie określa europejskie wymogi dotyczące etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz zewnętrznego hałasu toczenia. Celem rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz wydajności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego poprzez promowanie opon o wysokiej efektywności paliwowej, które dobrze trzymają się drogi i generują niskie poziomy hałasu. Etykiety pomagają klientom podjąć świadomą decyzję podczas zakupu opon.

  Firma Starmaxx stosuje się do niniejszego rozporządzenia od 1 listopada 2012 r.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1222/2009 Kliknij, aby pobrać
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1235/2011

  Dokument zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 w odniesieniu do klasyfikacji opon pod względem przyczepności na mokrej nawierzchni, do pomiarów oporu toczenia oraz do procedury weryfikacji.

  Firma Starmaxx stosuje się do niniejszego rozporządzenia od 1 listopada 2012 r.

  Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1235/2011 Kliknij, aby pobrać
 • Etykietowanie

  Rozporządzenie dotyczące etykietowania opon na terenie krajów UE weszło w życia 1 listopada 2012 r. Etykiety zawierają przejrzyste piktogramy informujące o efektywności paliwowej opon, ich przyczepności na mokrej nawierzchni oraz o zewnętrznym hałasie toczenia. Ocena bezpieczeństwa i wydajności paliwowej określona jest na etykiecie w skali od A (najlepsze) do G (najsłabsze) i pozwala klientom dokonać świadomego wyboru podczas zakupu opon. Ponadto na etykiecie znajduje się oznaczenie poziomu hałasu toczenia w decybelach oraz ilustracja wskazująca od poziomu „)” (cichy) do „)))” (głośny)

  Przykładowa etykieta
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, ang. PAH) stanowią grupę ponad 100 różnych substancji, które powstają podczas niecałkowitego spalania węgla, ropy, paliwa, odpadów i innych związków organicznych. Substancje te mają działanie rakotwórcze, mutagenne i teratogenne.

  Występują m.in. w produktach przemysłu petrochemicznego, gumie, tworzywach sztucznych, smarach, środkach przeciwkorozyjnych, farbach, skórach i innych produktach. Guma i tworzywa sztuczne są szczególnie narażone na występowanie WWA. Dlatego opony, sprzęt elektroniczny oraz zabawki w UE w USA objęte są bardzo surowymi wymogami dotyczącymi obecności WWA.

  Załącznik XVII do REACH (rozporządzenie dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów) określa 8 różnych WWA, których stężenie musi być ograniczone do minimum w produkcji opon i w olejach-zmiękczaczach. Opony, w których przekroczone zostanie dozwolone stężenie jednego z poniższych związków, nie zostają dopuszczone do obiegu na rynku UE. Nie będzie również dozwolone ich reklamowanie.

  • Benzo[a]piren (BaP);
  • Benzo[e]piren (BeP);
  • Benzo[a]ntracen (BaA);
  • Chryzen (CHR);
  • Benzo[b]fluoranten (BbFA);
  • Benzo[j]fluoranten (BjFA);
  • Benzo[k]fluoranten (BkFA);
  • Dibenzo[a,h]antracen (DBAhA).

  Od 1 stycznia 2010 r. oleje-zmiękczacze zawierająca wymienione niżej substancje nie będą dopuszczone do obrotu i zabronione będzie ich stosowanie w produkcji opon:

  • Benzo[a]piren (BaP) o stężeniu przekraczającym 1 mg/kg
  • Łączne stężenie wszystkich WWA objętych rozporządzeniem przekraczające 10 mg/kg

  Firma Starmaxx stosuje się do niniejszego rozporządzenia od roku 2010.

  Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów ı wyrobów Kliknij, aby pobrać
ELEGANT PT311 175/70 R14 88T
E
C
72 dB